Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ďakujeme vám za návštevu našej webovej stránky a za váš záujem o našu spoločnosť. Pre spoločnosť Michael Weinig AG a celú skupinu Weinig (ďalej spoločne len „skupina Weinig“) je ochrana údajov nielen zákonnou požiadavkou, ale aj prejavom čestného a spravodlivého správania voči zamestnancom a obchodným partnerom. Preto je deklarovaným cieľom spoločnosti chrániť osobné práva zamestnancov aj všetkých obchodných partnerov. Na tento účel skupina WEINIG celosvetovo vytvára primeranú úroveň ochrany údajov v súlade so všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov (GDPR). V nasledujúcom texte by sme vás preto chceli informovať o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje.

Osobné údaje (niekedy nazývané aj osobne identifikovateľné údaje) sú informácie, ktoré v zásade umožňujú identifikovať osobu. Nezáleží na tom, či je možné identifikáciu získať z jednej informácie; to sa stane len zriedka. Čím viac informácií a údajov však možno zlúčiť, tým presnejšie možno osobu identifikovať. Medzi osobné údaje patrí najmä meno, adresa, vek, e-mailová adresa a telefónne číslo osoby, ale aj IP adresa.

Túto webovú stránku ponúka skupina Weinig Group.

1 Prevádzkovatelia
Správcami zodpovednými za túto webovú lokalitu sú Michael Weinig AG, Weinigstraße 2/4, 97941 Tauberbischofsheim, Nemecko, pokiaľ pristupujete , a HOLZ-HER GmbH, Plochinger Str. 65, 72622 Nürtingen, Nemecko, pokiaľ pristupujete na www.holzher.de.

2 Vaše práva
Samozrejme, že si ponechávate kontrolu nad všetkými osobnými údajmi, ktoré nám priamo alebo nepriamo sprístupníte pri návšteve webovej stránky a využívaní našich služieb. Podľa platných právnych predpisov sme povinní vás o týchto právach informovať. Používanie a uplatňovanie týchto práv je pre vás bezplatné (môžu vám vzniknúť náklady na komunikáciu s nami, napr. poštovné za listy). Ak chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa na osoby uvedené v časti 8.

2.1 Právo na informácie
Máte právo kedykoľvek získať informácie o svojich osobných údajoch, ktoré u nás uchovávame.

2.2 Právo na odvolanie
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zhromažďovaním údajov. Toto právo platí s účinnosťou do budúcnosti; údaje zhromaždené do právoplatnosti odvolania zostávajú týmto nedotknuté.

2.3 Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať svoje údaje v bežnom, strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať nás o prenos vašich údajov k inému prevádzkovateľovi alebo inej zodpovednej osobe.

2.4 Právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania
Máte právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania vašich údajov.

2.5 Právo na odvolanie
Ak máte dôvod na sťažnosť, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu alebo príslušnému orgánu. Ak chcete uplatniť toto právo a vyššie uvedené, obráťte sa na osoby uvedené na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

3 Zhromažďovanie, spracovanie a uchovávanie osobných údajov skupinou Weinig
Skupina Weinig zhromažďuje, spracúva a uchováva vaše osobné údaje len vtedy, ak je to povolené zákonom alebo ak ste na to dali svoj súhlas.

Tieto údaje získavame dvoma spôsobmi: Buď ste nám údaje poskytli, alebo ich získavame, keď využívate naše služby.

3.1 Údaje, ktoré nám poskytnete:
Vo všeobecnosti môžete našu webovú lokalitu používať bez toho, aby ste nám aktívne poskytli osobné údaje. Pri niektorých službách, ako sú naše kontaktné formuláre, budeme požadovať osobné údaje, ako je vaše meno, e-mailová adresa a adresa spoločnosti, aby sme mohli príslušnú službu spracovať efektívnym a používateľsky prívetivým spôsobom alebo aby sme vôbec mohli službu ponúknuť (kontaktné údaje od dopytujúceho vyžadujeme napríklad na spracovanie požiadaviek na techniku alebo e-mailovú adresu na zasielanie tlačových správ).

Podrobné informácie týkajúce sa všetkých služieb ponúkaných na tejto webovej lokalite nájdete v časti 3.7 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

3.2 Údaje, ktoré získavame prostredníctvom vášho používania našich služieb:
Niektoré osobné údaje sa získavajú automaticky a z technických dôvodov po tom, ako navštívite našu webovú lokalitu. Tieto údaje sa dočasne ukladajú do tzv. logovacieho súboru. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez vášho zásahu a uchovávajú sa až do ich automatického vymazania:

IP adresa počítača, z ktorého bola požiadavka odoslaná
Dátum a čas požiadavky
názov a URL požadovaného súboru
objem prenesených údajov a stav prístupu (súbor prenesený, súbor nenájdený atď.)
webová stránka, z ktorej bol prístup iniciovaný (odkazujúca URL)
použitý prehliadač, nastavenia prehliadača a v prípade potreby operačný systém počítača
ako aj názov poskytovateľa prístupu
Vyššie uvedené údaje budeme spracovávať na tieto účely:

Zabezpečenie bezproblémového pripojenia webovej stránky
Zabezpečenie pohodlného používania našej webovej stránky
vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému
Ďalšia administrácia